Hendelsesrapport

Hendelsesrapport (NO)

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Denne undersøkelsen er til for å kartlegge hvorvidt seksuell trakassering, diskriminering og andre uønskede forhold forekommer i arbeidsmiljøet. Spørsmålene gjelder opplevelser som har funnet sted på LKV eller situasjoner hvor du har vært sammen med personer du kjenner fra LKV utenfor arbeidsstedet og arbeidstiden.

Svarene behandles anonymt og konfidensielt av Lademoen Kunstnerverksteder (LKV).

Er du
Ditt kjønn
Hvilke adjektiver vil du bruke for å beskrive arbeidsmiljøet? Du kan huke av for flere svar.
Har du opplevd å bli snakket til eller behandlet på
I løpet av det siste året, har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet som har vært
Har du opplevd hersketeknikker det siste året? Hersketeknikker viser til atferd, kommentarer, blikk eller unnlatelser som, enten bevisst eller ubevisst, underminerer andre og får folk til å tvile på seg selv og føle seg dumme.
Har du opplevd diskriminering det siste året? Med diskriminering menes usaklig forskjellsbehandling knyttet til kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsevne, religion og livssyn, alder, omsorgsoppgaver, eller andre vesentlige forhold ved en person. Diskriminering kommer i mange former og inkluderer handlinger, ytringer eller unnlatelser.
Det siste året, har du opplevd at ditt kjønn, din identitet, bakgrunn eller funksjonsevne har gitt deg ulemper?
Har du vært vitne til eller kjenner du til at andre har blitt utsatt for
Har du opplevd uønsket atferd en eller flere ganger det siste året? Du kan huke av flere bokser.
Dersom du opplever noe uønsket, opplever du at det er mulig å si ifra til den det gjelder?
Kjenner du til retningslinjer for oppførsel i arbeidsmiljøet?
Kjenner du til varslingskanaler i virksomheten?
Dersom du opplever å bli behandlet dårlig, vil du gi beskjed/varsle om dette?
Dersom du ser eller kjenner til at andre blir behandlet dårlig, vil du gi beskjed/varsle om dette?
I hvilken grad føler du deg trygg på at du kan varsle uten at det vil få negative konsekvenser for deg?
Dersom du tidligere har varslet, opplevde du at saken ble håndtert på en god måte?
Start Over