Organisasjon

LKV er organisert i tre enheter: Stiftelsen, Leietakerforeningen og komiteér. 

STIFTELSEN
Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder har ansvar for driften av gjestekunstnerordningen, visningsrommet BABEL, fellesverkstedene og gjennomføring av ulike utadrettede tiltak. Stiftelsen har siden opprettelsen mottatt driftstilskudd fra Trondheim kommune og Trøndelag fylke. Daglig leder er ansatt av stiftelsen.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 2 leietakere ved LKV, 1 ekstern kunstnerrepresentant fra et annet kunstfelt enn billedkunst, og 2 eksterne representanter fra andre faggrupper/miljøer (næringsliv, forskning, utdanning osv).

Stiftelsen har som formål å:

  • Stille godt utstyrte og rimelige produksjonsverksteder til rådighet for alle som arbeider profesjonelt med kunst
  • Drive kunstfaglig og tverrfaglig virksomhet som synliggjør verdien av visuell kunst, stimulere til økt bruk av kunstnere i samfunnet og bidra til økt bevissthet om det potensialet som ligger i et skapende miljø
  • Bidra til økt kontakt og utveksling mellom kunstnere bl.a. ved å drive en gjesteatelierordning i samarbeid med andre parter
  • Arrangere prosjekter, kurs, seminar o.l. som kan stimulere til kunstfaglig utvikling og utveksling
  • Drive utadrettet virksomhet mot publikum

LEIETAKERFORENINGEN
Alle leietakere har individuelle leiekontrakter med huseieren, Trondheim kommune. Husleien for alle fellesarealer (verkstedene, prosjektrom, spiserom, korridorer osv.) er likt fordelt på alle leietakere og kommer i tillegg til atelierleien.

Alle som leier atelier ved LKV må være medlem av Leietakerforeningen som ivaretar leietakernes interesser overfor utleier og Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder.

Leietakerforeningens styre kalles Husråd og består av 3 medlemmer som velges på årsmøte. Husråd er også involvert i ulike arrangementer (Åpen Dag, ulike fester, åpen bar etter utstillingsåpninger osv), og kan også initiere og koordinere faglige tiltak på huset.

Leietakerforeningen drev LKV i samråd med Trondheim kommune fra 1993 til 1998 da foreningens årsmøte besluttet å opprette Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder og å overføre eiendomsretten til alt utstyr på verkstedene til stiftelsen.

KOMITEER
I tillegg opprettes det egne komitéer for oppgaver som må gjøres ved LKV.

– Babelkomitéen består av 3-5 leietakere, andre kunstnere og/eller kunstfaglige kompetente personer og har ansvar for å sette opp 1 års utstillingsprogram og å koordinere gjennomføringen av utstillingene sammen med Babels daglige leder.

I tillegg til disse faste komitéene opprettes ulike arbeidsgrupper for å ta seg av bestemte arbeidsoppgaver. Alle verv og komitéoppgaver ved LKV utføres som dugnad, dvs. uten betaling.